HUA DEVI MANARAM MAHAVIDHYALAYA

Malawara (R) Teh. Raniwara, Jalore