Annie Besant College

C-55,56 & 57, Rajiv Nagar, Mahamandir, Jodhpur