Bharatiya Vidhya Mandir Mahila Teacher Training College

Ram Nagar, Pali