CHOPASANI MAHAVIDYALAYA, JODHPUR

CHOPASNI SCHOOL CAMPUS, CHOPASNI, JODHPUR