Darshan Mahavidhyalaya, Chohtan Road, Mahabar Fatak, Barmer

Chohtan Road, Mahabar Fatak, Barmer