IG Mahavidhyalaya, NayaBatadu, Harkhali, Vaya, Kawas, Block-Baytu, Barmer

NAYA BATADU(SINGORIYA), BLOCK- BAYTU, DISTRICT- BARMER, RAJASTHAN 344035