Kasturba Ghandhi Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Jaitaran, Pali