Keru Mahila Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya

Villege Post Keru, Jodhpur