Leela Devi Parasmal Sancheti Kanya Mahavidyalaya

Rani, Pali