MAHIPAL SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA

Village/Post-Tinwari, Jodhpur