Mahipal Shikshak Prashikshan Mahvidyalaya

Tinwari, Jodhpur