MARWAR SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA

Near Mandal Nath Circle, Daijar, Jodhpur