Marwar Shikshak Prashishan Mahavidhyalaya

Near Mandal Nath Circle, Daijar, Jodhpur