R.S. MAHILA TEACHER’S TRAINING COLLEGE

4th Shakti Nagar, Paota ‘C’ Road, Jodhpur