R.S. Mahila Teachers Training College

4th , Shakti Nagar, Paota ‘C’ Road, Jodhpur