Rajmata Vijay Raje Scindia Teacher’s Training College

Near Pratap Nagar Thana, Kamla Nehru Nagar, Jodhpur