Rajshree Mahavidhyalaya

Moti Nagar, Barsam Road, Sanchore (Jalore)