RAMDEV SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA

Barmer Road, Jaisalmer