Ramdev Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya

Barmer Road, Jaisalmer