Savitri Phule Mahila Mahavidhyalaya

Bagar Chowk, Jodhpur