Shree Kheteshwar Mahavidyalaya

Banar Road, Nandri, Jodhpur