SHREE MURLIDHAR MAHAVIDHYALAYA

Jaitpur, Rohat, Pali