Shree Pustikar Shree Purohit Suraj Raj Roopa Devi Smriti Mahila Mahavidhyalaya

Siwanchi Gate, Jodhpur