Shri Karni Teachers Training College, Kajoi, Bhaniyana, Jaislamer

KAJOI,STREET-SHIV ROAD,JESALMER