Shri Khaiteshwar Teachers Training College

Bhagwan Mahaveer Nagar, Banad Road, Nandari , Jodhpur