Shri Mahalaxmi Mahila Teachers Training Mahavidyalaya

E-Sector, Pratap Nagar, Jodhpur