Shri Nakoda Parshvanath Jain Mahavidyalaya

Sector-B, Sarswati Nagar, Jodhpur