Shri Ranjeet Singh Shikshan Sansthan

Jhab, Jalore