Sir Pratap Mahavidhyalaya

Mahatma Gandhi Hospital Road, Jodhpur