Suraj Karan Ganga Vishan Mahavidhyalaya, Vediya, Chitalwana (Jalore)

Vediya, Chitalwana (Jalore)