Vidhya Ashram college, opposite Ashapurn Township, Uchiyarda, Jodhpur

Vidhyashram College Opp. Ashapurna Township, Shikargadh Road Uchiyarda, Jodhpur