Sanskar Mahila Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya

7-A, Shanti Priya Nagar, Near Raj Hospital, Chopasni Road , Jodhpur